Sense Jobs

jobs-monitor

Vytvorili sme pre vás sofistikované riešenie na evidenciu a kompletné spracovanie úloh pracovníkov na projektoch, s priamym prepojením na dochádzkový systém.

Automatizované preberanie základných informácií o projektoch z nadradených informačných systémov spoločnosti dokazuje jeho pružnosť a nevyžaduje dvojité nahrávanie údajov do rôznych systémov.

Priamym prepojením na dochádzkový systém zabezpečujeme prenos vyhodnotených dát o neprítomnostiach a odpracovaných hodinách, čím sú okamžite dochádzkové údaje k dispozícii na ďalšie spracovanie.

Stanovenie predpokladaného plánu celého projektu a jeho úloh, definovanie rôznych úrovní riadenia a schvaľovania vykonaných činností na projekte a určenie zoznamu pracovníkov na jednotlivé pracovné úlohy, sú kľúčovými nastaveniami pre kontrolu plnenia a sledovania výkonov na projekte. Zároveň je určujúca predpokladaná kapacita projektu rozdelená do mesačných plánov jednotlivých úloh a konkrétnych pracovníkov, čo má priamy súvis na sledovanie hrubého a čistého pracovného fondu zamestnancov.

Dostupný mesačný prehľad pre zobrazenie výkonu na projekte alebo štatistické prehľady pre sledovanie neprítomností na projekte a z toho vyplývajúce činnosti započítavané do réžie projektu, poskytujú potrebné informácie o stave projektu a jeho predpokladanom vývoji.

Projekty je možné rozdeliť na jednotlivé úlohy s definíciou minimálneho, efektívneho a maximálneho počtu pracovníkov na jednej úlohe so spätnou kontrolou jej plniteľnosti oproti plánu a to buď jednotlivo pre pracovníka alebo pre skupinu.

Plánované kapacity úloh je možné určiť v hodinovom alebo percentuálnom vyjadrení , prípadne finančnom ohodnotení. Definovaním časovej kapacity úloh na pracovníkov po mesiacoch je možné uvažovať aj o vytvorení zástupov pracovníkov pre možnosť dočasného preradenia pracovníkov na úlohu (efektívne využívanie zdrojov pre plnenie úlohy).

Všetky limity úloh na jednotlivé strediská, úseky alebo priamo na personálne obsadenie pracovníkov podľa voľnej kapacity zdrojov a ich vyťaženosť v porovnaní s plánovaným fondom práce, sú pre vedenie projektu bohatým zdrojom informácií pre sledovanie ich splniteľnosti.

Stupne každej úlohy, t.j. činnosti, ktoré sa na úlohe vykonávajú sú ľubovoľne definovateľné s možnosťami povolenia týchto výkonov a určením ich obmedzení. Pracovníci si tak môžu vykazovať činnosti iba na povolené, resp. určené výkony úlohy s dodržaním plánovanej kapacity v zmysle odpracovaných hodín v dochádzke. Zároveň je striktne sledovaná vyťaženosť pracovníkov na výkon úlohy v porovnaní s plánovaným fondom práce, s prihliadnutím na rozdelenie plánu na prácu na projekte alebo prácu na réžiu.

Nadriadení pracovníci na projekte a schvaľovatelia úloh majú k dispozícii vždy aktuálne dáta pre priebežnú kontrolu stavu projektu a jednotlivých úloh, čím môžu priebežne odsúhlasovať a uzamykať ukončené výkony pracovníkov čiastkovo alebo hromadne a operatívne reagovať na vyskytnuté odchýlky od plánu projektu.

Štatistické prehľady pre projekt poskytujú informácie o celkovom plnení projektu a jeho jednotlivých úloh v zmysle definovaných plánov, pričom je možné sledovať výsledky za celú spoločnosť, prípadne iba za jedného konkrétneho zamestnanca. Definovateľné reporty o odpracovaných a nedopracovaných hodinách na úlohách sú plne prepojiteľné na sledovanie nákladov pre projekt.