INFORMAČNÝ SYSTÉM MAGMA HCM

Magma HCM (Human Capital Management) je moderný informačný systém, ktorý plne podporuje prácu s ľudskými zdrojmi, čo patrí medzi najdôležitejšie oblasti riadenia firiem a organizácií. Viac než 20 rokov pomáhame klientom optimálne zvládnuť firemné procesy vďaka aplikácii, vyvíjanej priamo v ID.ESTe. Samozrejmosťou je fungovanie v súlade so slovenskou a českou legislatívou.

Vďaka svojej funkcionalite, vlastnostiam a schopnostiam sa Magma HCM dokáže prispôsobiť potrebám nielen podnikov rôznych veľkostí a zameraní, ale aj inštitúcií či úradov. Rozdelenie funkcionality do edícií umožňuje postupné obstarávanie funkcionality podľa aktuálnej potreby zákazníka. Licencia pre každú edíciu obsahuje kompletnú funkcionalitu.

Magma Personalistika

Komplexný systém zastrešujúci evidenciu personálnych údajov o zamestnancoch

Magma Mzdy

Komplexný systém zastrešujúci oblasť spracovania miezd v súlade s platnou slovenskou a českou legislatívou

Magma Vzdelávanie

Komplexný systém zastrešujúci evidenciu legislatívnych školení a rozvojových školení a kontrou riadenia vstupov a výstupov

Magma Systemizácia

Komplexný systém pre tvorbu organizačnej štruktúry organizácie a kategorizácia zamestnancov podľa interných potrieb v nadväznosti na oficiálne štatistiky

Magma Benefity

Systém pre tvorbu sociálnych programov, definíciu účelov, nastavenie prídelov

V systéme je možné samostatne spracovávať agendu pre viac nezávislých účtovných subjektov i skupiny firiem, čo optimalizuje cenu. Systém má okrem slovenskej verzie aj českú jazykovú mutáciu.
V systéme sú naprogramované rôzne kontroly, ktoré si definuje samotný používateľ: koniec skúšobnej doby, koniec doby určitej, koniec platnosti lekárskej prehliadky, BOZP školenia, prípadne školenia, ktoré nesie v sebe povinnosť opakovať školenie, prehliadku a množstvo ďalších.

Magma HCM ponúka podporu predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

 • tvorba podnikovej architektúry (modul Systemizácia)
 • personálna evidencia a administratíva (modul Personalistika)
 • spracovanie miezd a platov (modul Mzdy)
 • rozvoj a príprava zamestnancov (modul Vzdelávanie)
 • benefity a starostlivosť o zamestnancov (modul Benefity)

Prínosy:

 • Okamžitá dostupnosť analytických informácií z oblasti HCM vo forme prehľadných reportov
 • Jednoduchá evidencia a dokladovanie zabezpečenia požiadaviek ISO a iných noriem
 • Podpora pre plánovanie a analýzy personálnych nákladov vrátane vyhodnocovania účelnosti a efektivity ich vynakladania
 • Prehľadné výstupy, konsolidované účtovné doklady, rekapitulácie mzdových nákladov
 • Zjednodušenie a zautomatizovanie administratívnych činností, zvýšenie produktivity práce v správe a riadení ľudských zdrojov
 • Všetky údaje na jednom mieste, zníženie chybovosti

Výhody:

 • Dlhoročný kontinuálny vývoj systému
 • Rozvoj systému podľa vývojových trendov v personálnej oblasti
 • Flexibilné zlepšovanie funkcionality podľa potrieb používateľov
 • Praxou overená spoľahlivá prevádzka v podnikateľských subjektoch rôzneho typu
 • Jednoduchá administrácia a správa aplikácie, používateľská parametrizácia
 • Množstvo relevantných štandardných zostáv a výstupov, jednoduchá tvorba vlastných zostáv, podpora kontingenčných tabuliek
 • Integrácia modulov, jediná údajová základňa
 • Intuitívne ovládanie, používateľsky príjemné prostredie
 • Podpora single–sign–on (SSO) alebo LDAP s využitím centrálnej služby Active Directory