Magma Vzdelávanie

Modul ponúka nástroj pre úplnú evidenciu vzdelávacích akcií – jednorazových alebo opakovaných previerok, školení, kurzov a pod. V rámci systémových kontrol potom program sleduje končiacu platnosť takto evidovaných vzdelávacích aktivít. V dostatočnom predstihu informuje používateľa o povinnosti opakovať príslušnú previerku alebo školenie pre konkrétnych zamestnancov.

Modul umožňuje dôsledne kontrolovať a vyhodnocovať vzdelávacie procesy, vytvárať a sumarizovať požiadavky na vzdelávanie a z nich plánovať a realizovať vzdelávacie akcie. Prepojenie na ostatné funkcionality systému umožňujú v maximálnej miere využívať automatizmi pri plánovaní (cyklické školenia, nezhody medzi požiadavkami na pracovnej pozícii a kvalifikácii zamestnanca a pod.) a následne z plánov prevziať zoznam zamestnancov pre konkrétnu akciu. Systém poskytuje podporu aj pri vybudovaní plánov voči reálne absolvovanému vzdelávaniu.

V rámci tohto modulu je možné tvoriť vlastný číselník vzdelávacích aktivít, číselník dodávateľov, číselník spôsobov ukončenie školenia apod.

Systém umožňuje vytvárať vzdelávacie akcie, plánovať účastníkov na akcie, zapisovať absolvované aktivity individuálne do evidenčnej karty zamestnanca, prípadne vykonať hromadný zápis do evidenčných kariet zamestnancov v prípade hromadných školení.

V module sa nachádzajú rôzne zostavy (evidenčné karty, absolvované aktivity, cyklické previerky, porovnanie plánu a skutočnosti apod.).