Sense Travel Orders

travel-orders-monitor

Aplikácia zabezpečuje komplexné riešenie schvaľovania a vyhodnotenia tuzemských a zahraničných cestovných príkazov. Umožňuje vyplňovanie, editovanie, tlač cestovného príkazu a vyúčtovanie náhrad cestovného príkazu so všetkými náležitosťami podľa platného zákona o cestovných náhradách.

Existujúce cestovné príkazy prechádzajú viacúrovňovým schvaľovaním žiadaniek a schvaľovaním vyúčtovania, ktoré si definuje zákazník. Celý proces je notifikovaný e-mailami na nadriadených-schvaľovateľov ako aj spätne na žiadateľa-zamestnanca.

Používatelia majú možnosť vytvorenia od jednoduchých až po zložitejšie cestovné príkazy obsahujúce cesty cez niekoľko krajín. Systém pri zahraničnom cestovnom príkaze počíta stravné náhrady podľa krajiny kam používateľ cestuje na pracovnú cestu. Ak cestuje do viacerých krajín, systém vypočíta výšku stravného podľa každej krajiny v ktorej strávil minimálny zákonný počet hodín. V prípade zabezpečenia rezervácie (ubytovania, auta, letenky,...) sú cestovné príkazy evidované v rezervačnom systéme, vybavením rezervácie prechádzajú príkazy do schválených žiadaniek. Požadovaná záloha po schválení na všetkých úrovniach je poukázaná na bankový účet používateľa alebo vyplatená v hotovosti.

Nastavením percentuálnej hodnoty v aplikácií, Vám systém pri zahraničnej pracovnej ceste vypočíta vreckové, ak spoločnosť rozhodla o poskytnutí vreckového, maximálne do výšky 40% zo sumy stravného. Stravné pri zahraničnej ceste ako aj ostatné vedľajšie výdavky sú prepočítané podľa aktuálneho  kurzového lístka – automatické napojenie na NBS Slovenska.

K zaevidovaným cestovným príkazom v systéme, môžete pridávať dokumenty s popisom k pracovnej ceste. Dokumenty sú prístupne pre všetky osoby, ktoré majú vytvorené prístupové práva do aplikácie.

Kopírovanie cestovných príkazov pre spolucestujúcich z hlavného cestovného príkazu Vám odľahčí prácu a šetrí čas spolucestujúcim.

Nastavenie vozového parku pre služobné a súkromné vozidla uľahčí vytváranie a vyúčtovanie tuzemského aj zahraničného cestovného príkazu. Pri použití súkromného vozidla Vám systém vypočíta cestovné náhrady za každý kilometer jazdy a spotrebované pohonné látky.

Náš systém Vám poskytne dostatočné informácie o všetkých vyplatených zálohách, vyplatených cestovných príkazov.

Za samozrejmosť považujeme prepojenie na dochádzkový, mzdový a účtovný systém.