Sense Working Tools

work-tools-monitor

Podporný systém pre sledovanie pracovných a ochranných pomôcok zamestnancov, s poskytnutím okamžitých a prehľadných informácií o pracovných a ochranných pomôckach.

Nastavením číselníkov v systéme sa prideľujú pracovné a ochranné pomôcky zamestnancom. Vytvorené kategórie pre pracovné pomôcky sú pridelené nadriadeným pracovníkom, alebo osobám zodpovedným za výdaj, ktorí priraďujú zamestnancom pracovné pomôcky. Zobrazenie pracovných pomôcok podľa priradenia kategórie. V systéme si je možné vytvárať sady pracovných pomôcok, pre rýchly výdaj viacerých pomôcok napríklad pri nástupe nového zamestnanca. Každá sada má priradené svoje pracovné pomôcky. Jednoducho teda vytvárate vstupné listy pre rôzne profesie a kategórie zamestnancov.

Prideľovanie pracovných pomôcok je nastavené podľa právomocí a zodpovednosti. Systém Vám zobrazí prehľad pridelených pomôcok za zamestnanca a prehľadný zoznam všetkých zaevidovaných pomôcok v aplikácií. Výdaj a odovzdávanie pracovných pomôcok zamestnancovi na podpis, ako doklad o prevzatí.

V osobnej karte zamestnanca sú pomôcky prehľadne rozdelené - VŠETKY pridelené pomôcky, NEVRÁTENÉ, VRÁTENÉ pomôcky. V aplikácií sa sleduje periodicita a potreba výmeny pracovných pomôcok a končiace platnosti.

Zoznam s pracovnými pomôckami ponúka mená všetkých zamestnancov, ktorí majú konkrétnu pomôcku priradenú.

V aplikácií pracujete s osobnou kartou zamestnanca a jeho pridelenými pracovnými pomôckami alebo so zoznamom všetkých zaevidovaných pomôcok v systéme a k nim priradení zamestnanci.

Importovanie dát (pracovných pomôcok) Vám uľahčí prácu a šetrí čas, pomôcky sa nemusia nahrávať ručne, naimportujete ich zo súboru do aplikácie.

Pri skončení pracovného pomeru pre potreby inventarizácie (vrátenie pomôcok) vytlačíte výstupný formulár so zoznamom pridelených pracovných a ochranných pomôcok.

Systém zodpovedné osoby automaticky upozorňuje notifikačnými e-mail správami o končiacej platnosti (expirácii) pomôcok za dané oddelenie, alebo celej spoločnosti.

Aplikácia pracovné pomôcky môže priamo komunikovať s Vaším skladovovým systémom.